فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش 1000 شانه

نمایش : 70 - 225 آیتم
فرش 1000 شانه 10رنگ کد 40243

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 40243

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402415

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402415

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 40242

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 40242

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402418

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402418

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش ۱۰۰۰ شانه ۱۰ رنگ کد ۱۱۲۳۴۰

فرش ۱۰۰۰ شانه ۱۰ رنگ کد ۱۱۲۳۴۰

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402419

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402419

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402424

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402424

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402422

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402422

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402423

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402423

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402410

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402410

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402413

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402413

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132418

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132418

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132419

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132419

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132420

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132420

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132422

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132422

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132423

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132423

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132424

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132424

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 40244

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 40244

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 40246

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 40246

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402414

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402414

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402416

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402416

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402417

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 402417

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102327

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102327

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112318

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112318

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102328

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102328

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 40241

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 40241

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 11238

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 11238

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش  1000  شانه 10رنگ کد 112313

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112313

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102322

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102322

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112323

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112323

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112322

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112322

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112311

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112311

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 202318

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 202318

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112315

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112315

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102334

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102334

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112314

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112314

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112310

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112310

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19224

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19224

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19225

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19225

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19226

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19226

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19227

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19227

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19229

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19229

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 212311

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 212311

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 212310

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 212310

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 212312

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 212312

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش  1000 شانه 10رنگ کد 112320

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112320

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19238

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19238

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19239

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19239

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192310

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192310

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192311

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192311

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192312

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192312

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192313

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192313

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19241

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19241

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19242

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19242

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19243

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19243

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19244

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19244

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19245

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19245

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19246

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19246

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19247

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19247

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19248

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19248

شروع قیمت از 490,000 تومان

فرش  1000 شانه 10رنگ کد 112321

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112321

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش ۱۰۰۰ شانه ۱۰ رنگ کد ۱۱۲۳۱۲

فرش ۱۰۰۰ شانه ۱۰ رنگ کد ۱۱۲۳۱۲

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 11236

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 11236

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19231

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19231

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19232

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19232

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19234

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19234

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19235

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19235

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19236

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19236

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19237

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19237

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102324

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102324

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه

فرش ماشینی 1000 شانه یکی از انواع فرش ماشینی است که با طرح و نقش کلاسیک و سنتی شباهت زیادی به فرش دستباف دارد. در تولید فرش ماشینی 1000 شانه از الیاف آکریلیک و تاپس استفاده می شود که باعث مرغوبیت و دوام فرش می شوند و هیت ست شدن نخ نیز موجب می شود تا فرش 1000 شانه پرزدهی نداشته باشد. علاوه بر این، الیاف اکرلیک سبب می شوند رنگ فرش در برابر تابش نور و یا در اثر شستشو تغییر نکند و مقاومت فرش را در مقابل حرارت مستقیم بالا می برند. فرش 1000 شانه با طرح و نقشه های اصیل برای استفاده در دکوراسیون کلاسیک و مدرن کاربرد دارد و می توانید از آن در کنار انواع مبلمان استفاده کنید.

فرش 1000 شانه در ابعاد 2، 4، 6، 9 و 12 متری تولید و عرضه می شود و می توانید از آن در فضاهای مختلف با متراژ گوناگون استفاده کنید. فرش ماشینی 1000 شانه با تراکم 3000 یکی از باکیفیت ترین و زیباترین فرش های ماشینی است که تفاوت چندانی با فرش دستباف ندارد. تعداد رنگ های به کار رفته در بافت فرش 1000 شانه متفاوت است اما به طور کلی وجود 8 تا 10 رنگ در طرح و نقشه فرش باعث می شود زیبایی آن دو چندان شود.

قیمت فرش ماشینی 1000 شانه در مقایسه با فرش 1200 شانه کمتر است و برای دکوراسیون اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن و یا اتاق خواب کاربرد دارد و به دلیل استفاده از طرح و نقش کلاسیک و اصیل محدودیتی برای استفاده از آن در دکوراسیون مدرن یا کلاسیک وجود ندارد و به زیبایی با هر دو سبک سازگار می شود. بنابراین اگر به دنبال خرید اینترنتی فرش 1000 شانه هستید که جلوه ای مانند فرش دستباف داشته باشد اما در عین حال قیمت آن پایین تر باشد، حتما از مدل های متنوع فرش ماشینی 1000 شانه فروشگاه اینترنتی فرش مرداس که با بهترین کیفیت در کاشان تولید می شوند، دیدن کنید.