فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش گلیم

نمایش : 70 - 91 آیتم
فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۹

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۹

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۰

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۰

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۲

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۲

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۸

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۸

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۰

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۰

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۳

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۳

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۵

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۵

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۹

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۹

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۹

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۷

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۷

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۷

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۷

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۶

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۶

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۸

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۸

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۵

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۳

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۳

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۹

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۹

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۴

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۴

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۱

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۱

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۷

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۷

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۷

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۸

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۸

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۸

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۲

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱۲

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۱

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۴

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۴

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۴

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۵

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۵

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۵

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۶

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۶

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۶

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۴

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۴

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۶۹

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۶۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۰

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۰

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۲

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۴

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۴

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۵

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد 383654

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 383654

فرش گلیم کد 383654

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد۱۹۳۶۸

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد۱۹۳۶۸

فرش گلیم کد۱۹۳۶۸

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۹

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۰

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۰

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۲

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد۱۹۳۶۱۵

فرش گلیم کد۱۹۳۶۱۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۶

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۶

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۷

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۷

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۸

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۸

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم ۱۹۳۶۱۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم ۱۹۳۶۱۹

فرش گلیم ۱۹۳۶۱۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۰

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۰

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم ۱۹۳۶۲۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم ۱۹۳۶۲۲

فرش گلیم ۱۹۳۶۲۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۵

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۶

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۶

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۹

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۰

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۰

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۲

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۴

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۴

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۵

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۶

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۶

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۷

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۷

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۸

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۸

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۹

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۰

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۰

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم

در بین مدل های مختلف و متنوع فرش های امروزی، فرش گلیم ها با طرح و رنگ های جذاب و پرانرژی از محبوبیت زیادی برخوردارند و جزء پرفروشترین ها فرش های ماشینی هستند. شاید دلیل این موضوع این باشد که فرش گلیم یکی از قدیمی ترین فرش های ایران است و از گذشته های دور به نحوی در خانه های ایرانی مورد استفاده قرار می گرفته و با ذهن و روح ما پیوندی دیرینه دارد.

الیاف فرش گلیم 

در تولید فرش گلیم از الیاف بی سی اف (BCF) استفاده می شود که موجب پیوستگی تار و پود و فشردگی آنها می شود، همین ویژگی سبب می شود تا آلودگی در فرش گلیم تجمع نکند و مهم تر اینکه پرزدهی نداشته باشد. به کار بردن الیاف مرغوب و کم ارتفاع در فرش گبه نه تنها از سر خوردن فرش روی سطح زمین جلوگیری می کند بلکه باعث می شود تا بتوانید فرش گبه ظروف پذیرایی را روی آن قرار دهید و به هیچ وجه نگران افتادن ظروف و به هم خوردن تعادل آنها رو فرش گبه نباشید.

ابعاد فرش گلیم 

فرش گلیم در ابعاد گوناگونی تولید می شود که از بین آنها ابعاد 2، 4، 6، 9 و 12 متری به عنوان ابعاد استاندارد در بازار فرش و فروشگاه های اینترنتی فرش عرضه می شوند و این قابلیت را دارند که در اتاق ها و فضاهای کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار بگیرد.

گلیم فرش به آسانی جارو می شود و شست و شوی آن هم بسیار راحت و سریع است. گلیم فرش با نخ های بلندی که در برش پرزهای آن به کار می رود، سطح براق و درخشانی دارد و سایه روشنی که روی فرش گلیم دیده می شود به خوبی می تواند جای پا یا رد جاروبرقی را در خود پنهان کند. فرش گلیم برای استفاده در مکان های پررفت و آمد خانه گزینه ی بسیار مناسبی است.