گلیم فرش و جاجیم

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۵

فرش گلیم کد ۳۸۳۶۲۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۶۹

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۶۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۰

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۰

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۲

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۴

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۴

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۵

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد 223601

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223601

فرش گلیم کد 223601

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223602

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223602

فرش گلیم کد 223602

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223603

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223603

فرش گلیم کد 223603

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223604

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223604

فرش گلیم کد 223604

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223605

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223605

فرش گلیم کد 223605

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223606

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223606

فرش گلیم کد 223606

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223607

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223607

فرش گلیم کد 223607

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223608

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223608

فرش گلیم کد 223608

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223609

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223609

فرش گلیم کد 223609

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223610

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223610

فرش گلیم کد 223610

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223611

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223611

فرش گلیم کد 223611

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223612

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223612

فرش گلیم کد 223612

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223613

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223613

فرش گلیم کد 223613

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223615

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223615

فرش گلیم کد 223615

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223616

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223616

فرش گلیم کد 223616

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223617

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223617

فرش گلیم کد 223617

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223618

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223618

فرش گلیم کد 223618

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223619

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223619

فرش گلیم کد 223619

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223620

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223620

فرش گلیم کد 223620

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223621

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223621

فرش گلیم کد 223621

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223622

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223622

فرش گلیم کد 223622

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223623

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223623

فرش گلیم کد 223623

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223624

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223624

فرش گلیم کد 223624

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223614

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد 223614

فرش گلیم کد 223614

شروع قیمت از 165,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد۱۹۳۶۸

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد۱۹۳۶۸

فرش گلیم کد۱۹۳۶۸

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۹

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۰

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۰

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۲

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد۱۹۳۶۱۵

فرش گلیم کد۱۹۳۶۱۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۶

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۶

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۷

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۷

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۸

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۸

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم ۱۹۳۶۱۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم ۱۹۳۶۱۹

فرش گلیم ۱۹۳۶۱۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۰

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۰

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم ۱۹۳۶۲۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم ۱۹۳۶۲۲

فرش گلیم ۱۹۳۶۲۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۵

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۶

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۶

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۹

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۰

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۰

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۲

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۴

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۴

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۵

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۶

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۶

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۷

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۷

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۸

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۸

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۹

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۰

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۰

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۲

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم

در بین مدل های مختلف و متنوع فرش های امروزی، فرش گلیم ها با طرح و رنگ های جذاب و پرانرژی از محبوبیت زیادی برخوردارند و جزء پرفروشترین ها فرش های ماشینی هستند. شاید دلیل این موضوع این باشد که فرش گلیم یکی از قدیمی ترین فرش های ایران است و از گذشته های دور به نحوی در خانه های ایرانی مورد استفاده قرار می گرفته و با ذهن و روح ما پیوندی دیرینه دارد.

الیاف فرش گلیم 

در تولید فرش گلیم از الیاف بی سی اف (BCF) استفاده می شود که موجب پیوستگی تار و پود و فشردگی آنها می شود، همین ویژگی سبب می شود تا آلودگی در فرش گلیم تجمع نکند و مهم تر اینکه پرزدهی نداشته باشد. به کار بردن الیاف مرغوب و کم ارتفاع در فرش گبه نه تنها از سر خوردن فرش روی سطح زمین جلوگیری می کند بلکه باعث می شود تا بتوانید فرش گبه ظروف پذیرایی را روی آن قرار دهید و به هیچ وجه نگران افتادن ظروف و به هم خوردن تعادل آنها رو فرش گبه نباشید.

ابعاد فرش گلیم 

فرش گلیم در ابعاد گوناگونی تولید می شود که از بین آنها ابعاد 2، 4، 6، 9 و 12 متری به عنوان ابعاد استاندارد در بازار فرش و فروشگاه های اینترنتی فرش عرضه می شوند و این قابلیت را دارند که در اتاق ها و فضاهای کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار بگیرد.

گلیم فرش به آسانی جارو می شود و شست و شوی آن هم بسیار راحت و سریع است. گلیم فرش با نخ های بلندی که در برش پرزهای آن به کار می رود، سطح براق و درخشانی دارد و سایه روشنی که روی فرش گلیم دیده می شود به خوبی می تواند جای پا یا رد جاروبرقی را در خود پنهان کند. فرش گلیم برای استفاده در مکان های پررفت و آمد خانه گزینه ی بسیار مناسبی است.