فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش 1000 شانه

نمایش : 70 - 231 آیتم
فرش 1000 شانه 10رنگ کد 132410

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 132410

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 132411

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 132411

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 132412

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 132412

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 132413

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 132413

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 132417

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 132417

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132418

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132418

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132419

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132419

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132420

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132420

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132421

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132421

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132422

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132422

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132423

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132423

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132424

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132424

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132429

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132429

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132430

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132430

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132431

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132431

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132432

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132432

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132433

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132433

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132434

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132434

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132435

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132435

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132436

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132436

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132437

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132437

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132438

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132438

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132439

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132439

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132440

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132440

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132441

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132441

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132442

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132442

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132443

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132443

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132444

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132444

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132445

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132445

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132446

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132446

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132447

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132447

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132448

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132448

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132449

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132449

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132450

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132450

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132451

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132451

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132452

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132452

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132453

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132453

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132455

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 132455

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132425

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132425

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132426

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132426

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132427

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132427

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132428

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132428

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222401

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222401

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222402

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222402

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222403

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222403

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222404

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222404

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222405

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222405

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222406

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222406

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222407

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222407

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222408

فرش 1000 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 222408

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش ۱۰۰۰ شانه ۱۰ رنگ کد ۱۱۲۳۴۰

فرش ۱۰۰۰ شانه ۱۰ رنگ کد ۱۱۲۳۴۰

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102327

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102327

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112318

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112318

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102328

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102328

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 11238

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 11238

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش  1000  شانه 10رنگ کد 112313

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112313

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102322

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102322

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112323

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112323

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112322

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112322

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112311

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112311

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102334

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102334

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112315

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112315

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112314

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112314

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112310

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112310

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19224

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19224

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19225

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19225

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19226

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19226

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19227

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19227

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19229

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19229

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش  1000 شانه 10رنگ کد 112320

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 112320

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه

فرش ماشینی 1000 شانه یکی از انواع فرش ماشینی است که با طرح و نقش کلاسیک و سنتی شباهت زیادی به فرش دستباف دارد. در تولید فرش ماشینی 1000 شانه از الیاف آکریلیک و تاپس استفاده می شود که باعث مرغوبیت و دوام فرش می شوند و هیت ست شدن نخ نیز موجب می شود تا فرش 1000 شانه پرزدهی نداشته باشد. علاوه بر این، الیاف اکرلیک سبب می شوند رنگ فرش در برابر تابش نور و یا در اثر شستشو تغییر نکند و مقاومت فرش را در مقابل حرارت مستقیم بالا می برند. فرش 1000 شانه با طرح و نقشه های اصیل برای استفاده در دکوراسیون کلاسیک و مدرن کاربرد دارد و می توانید از آن در کنار انواع مبلمان استفاده کنید.

فرش 1000 شانه در ابعاد 2، 4، 6، 9 و 12 متری تولید و عرضه می شود و می توانید از آن در فضاهای مختلف با متراژ گوناگون استفاده کنید. فرش ماشینی 1000 شانه با تراکم 3000 یکی از باکیفیت ترین و زیباترین فرش های ماشینی است که تفاوت چندانی با فرش دستباف ندارد. تعداد رنگ های به کار رفته در بافت فرش 1000 شانه متفاوت است اما به طور کلی وجود 8 تا 10 رنگ در طرح و نقشه فرش باعث می شود زیبایی آن دو چندان شود.

قیمت فرش ماشینی 1000 شانه در مقایسه با فرش 1200 شانه کمتر است و برای دکوراسیون اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن و یا اتاق خواب کاربرد دارد و به دلیل استفاده از طرح و نقش کلاسیک و اصیل محدودیتی برای استفاده از آن در دکوراسیون مدرن یا کلاسیک وجود ندارد و به زیبایی با هر دو سبک سازگار می شود. بنابراین اگر به دنبال خرید اینترنتی فرش 1000 شانه هستید که جلوه ای مانند فرش دستباف داشته باشد اما در عین حال قیمت آن پایین تر باشد، حتما از مدل های متنوع فرش ماشینی 1000 شانه فروشگاه اینترنتی فرش مرداس که با بهترین کیفیت در کاشان تولید می شوند، دیدن کنید.