فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش 1000 شانه

نمایش : 70 - 181 آیتم
فرش ۱۰۰۰ شانه ۱۰ رنگ کد ۱۱۲۳۱۲

فرش ۱۰۰۰ شانه ۱۰ رنگ کد ۱۱۲۳۱۲

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 11236

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 11236

شروع قیمت از 555,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19231

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19231

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19232

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19232

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19234

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19234

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19235

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19235

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19236

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19236

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19237

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 19237

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102324

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102324

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102325

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102325

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102326

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102326

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22238

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22238

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22239

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22239

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222310

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222310

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222311

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222311

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222312

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222312

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222313

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222313

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222314

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222314

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222315

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222315

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222316

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222316

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222317

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222317

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222318

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222318

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222319

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 222319

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22231

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22231

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22232

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22232

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22233

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22233

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22235

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22235

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22236

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22236

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22237

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 22237

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102315

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 102315

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19221

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 19221

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132425

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132425

شروع قیمت از 630,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132426

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132426

شروع قیمت از 630,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132427

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132427

شروع قیمت از 630,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132428

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132428

شروع قیمت از 630,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 102335

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 102335

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 102336

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 102336

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 102337

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 102337

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 102338

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 102338

شروع قیمت از 510,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132429

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132429

شروع قیمت از 630,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132430

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132430

شروع قیمت از 630,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132431

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132431

شروع قیمت از 630,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132432

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132432

شروع قیمت از 630,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132433

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132433

شروع قیمت از 630,000 تومان

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132434

فرش 1000 شانه 10 رنگ کد 132434

شروع قیمت از 630,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192214

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192214

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192215

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192215

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192216

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192216

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192217

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192217

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192218

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192218

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192219

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192219

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192220

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192220

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192221

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192221

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192222

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192222

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192223

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192223

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192224

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192224

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192225

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192225

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192226

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192226

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192227

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192227

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192228

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192228

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192229

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192229

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192230

فرش 1000 شانه 8 رنگ کد 192230

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192314

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192314

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192315

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192315

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192316

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192316

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192317

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192317

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192318

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192318

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192319

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192319

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192320

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192320

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192321

فرش 1000 شانه 10رنگ کد 192321

شروع قیمت از 440,000 تومان

فرش 1000 شانه

فرش ماشینی 1000 شانه یکی از انواع فرش ماشینی است که با طرح و نقش کلاسیک و سنتی شباهت زیادی به فرش دستباف دارد. در تولید فرش ماشینی 1000 شانه از الیاف آکریلیک و تاپس استفاده می شود که باعث مرغوبیت و دوام فرش می شوند و هیت ست شدن نخ نیز موجب می شود تا فرش 1000 شانه پرزدهی نداشته باشد. علاوه بر این، الیاف اکرلیک سبب می شوند رنگ فرش در برابر تابش نور و یا در اثر شستشو تغییر نکند و مقاومت فرش را در مقابل حرارت مستقیم بالا می برند. فرش 1000 شانه با طرح و نقشه های اصیل برای استفاده در دکوراسیون کلاسیک و مدرن کاربرد دارد و می توانید از آن در کنار انواع مبلمان استفاده کنید.

فرش 1000 شانه در ابعاد 2، 4، 6، 9 و 12 متری تولید و عرضه می شود و می توانید از آن در فضاهای مختلف با متراژ گوناگون استفاده کنید. فرش ماشینی 1000 شانه با تراکم 3000 یکی از باکیفیت ترین و زیباترین فرش های ماشینی است که تفاوت چندانی با فرش دستباف ندارد. تعداد رنگ های به کار رفته در بافت فرش 1000 شانه متفاوت است اما به طور کلی وجود 8 تا 10 رنگ در طرح و نقشه فرش باعث می شود زیبایی آن دو چندان شود.

قیمت فرش ماشینی 1000 شانه در مقایسه با فرش 1200 شانه کمتر است و برای دکوراسیون اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن و یا اتاق خواب کاربرد دارد و به دلیل استفاده از طرح و نقش کلاسیک و اصیل محدودیتی برای استفاده از آن در دکوراسیون مدرن یا کلاسیک وجود ندارد و به زیبایی با هر دو سبک سازگار می شود. بنابراین اگر به دنبال خرید اینترنتی فرش 1000 شانه هستید که جلوه ای مانند فرش دستباف داشته باشد اما در عین حال قیمت آن پایین تر باشد، حتما از مدل های متنوع فرش ماشینی 1000 شانه فروشگاه اینترنتی فرش مرداس که با بهترین کیفیت در کاشان تولید می شوند، دیدن کنید.