فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش طرح فانتزی

نمایش : 70 - 165 آیتم
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۱

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۳۳۰۱۲

فرش طرح فانتزی کد ۲۳۳۰۱۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۳

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۴

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۵

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۶

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۷

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۸

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد۲۲۳۰۱۹

فرش طرح فانتزی کد۲۲۳۰۱۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۰

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۱

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۲

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۳

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۴

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۳۳۰۲۵

فرش طرح فانتزی کد ۲۳۳۰۲۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۶

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۷

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۸

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۹

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۰

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۲

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۳

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۴

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۵

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۶

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۷

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۸

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۹

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۰

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۴

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۴

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۵

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۵

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۶

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۶

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۷

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۷

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۸

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۸

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۹

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۹

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۰

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۰

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۱

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۱

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۲

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۲

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۳

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۳

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۴

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۴

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۵

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۵

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۶

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۶

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۷

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۷

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۸

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۸

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۹

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۱۹

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۰

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۰

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۱

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۱

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۲

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۲

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۳

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۳

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۴

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۴

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۵

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۵

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۶

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۶

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۷

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۷

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۸

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۸

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۹

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۲۹

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۰

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۰

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۱

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۱

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۲

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۲

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۳

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۳

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۴

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۴

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۵

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۵

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۶

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۶

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۷

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۷

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۸

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۸

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۹

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۳۹

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۴۰

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۴۰

شروع قیمت از 330 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۴۱

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۴۱

شروع قیمت از 330 تومان

فرش فانتزی

یکی از انواع فرش ماشینی مدرن ، فرش فانتزی است که پرزهای کوتاهی دارد، تراکم بالای پرزها و تاب نخ های به کار رفته در بافت فرش فانتزی باعث دوام و کیفیت بسیار خوب این فرش می شوند. فرش فانتزی شامل انواع مختلفی است که می توان به فرش شگی ، فرش پرزبلند یا همان فرش شنل ، فرش فانتزی ترک ، فرش گلیم و فرش پوست و چرم اشاره کرد که می توانید با توجه به فضایی که تصمیم دارید فرش را در آن پهن کنید و همینطور سبک دکوراسیون منزل، فرش مدرن موردنظرتان را خریداری کنید.

الیاف فرش فانتزی 

الیافی که در تولید فرش فانتزی از آنها استفاده می شود و همینطور هیت ست کردن فرش موجب مقاومت آن در برابر آسیب می شود و باعث می شود تا فرش با گذشت زمان، ظاهر خود را از دست ندهد. علاوه بر این موارد، فرش های فانتزی ضدلک و ضدحساسیت هستند و خصوصا خرید فرش ماشینی مدرن به کسانی توصیه می شود که به پرز فرش آلرژی دارند.

فرش فانتزی نه تنها با طرح و نقش های ساده و مینیمال تولید می شود بلکه این نوع فرش با طرح های ریز و پر از جزئیات به عنوان فرش اتاق خواب هم بافته می شود که زیبایی و جلوه خاصی به دکوراسیون خانه می دهد. فرش فانتزی با طرح طبیعت و یا طرح عاشقانه به ویژه برای استفاده در دکوراسیون اتاق خواب مناسب هستند و فرش فانتزی با طرح کودکانه از بهترین انتخاب ها برای دکوراسیون اتاق کودک است. فرش فانتزی در ابعاد گوناگونی تولید می شود و به غیر از استفاده به عنوان فرش اتاق خواب در دکوراسیون اتاق نشیمن هم مناسب است.

قیمت انواع فرش فانتزی 

قیمت انواع فرش فانتزی به نسبت سایر فرش های ماشینی مناسب است و این ویژگی در کنار زیبایی و کیفیت مناسب این فرش ، مزیتی است که نمی توان از آن صرف نظر کرد. هم چنین، تولید فرش فانتزی به غیر از فرم رایج مربع و مستطیل در اشکال هندسی مختلف مثل دایره و بیضی و یا به صورت دوربری شده هم تولید و عرضه می شود.