فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش کودک

نمایش : 70 - 168 آیتم
 فرش کودک کد ۲۲۳۱۳۸

فرش کودک کد ۲۲۳۱۳۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۲۲۳۱۳۷

فرش کودک کد ۲۲۳۱۳۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۷

فرش کودک کد ۳۸۳۱۷

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۸

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۸

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۹

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۹

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۲۱

فرش کودک کد ۴۳۳۱۲۱

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۶

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۶

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۲

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۲

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۳

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۳

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش کودک کد 383124

فرش کودک کد 383124

شروع قیمت از 305,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۰

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۰

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۲

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۲

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۳

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۳

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۴

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۴

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۵

فرش کودک کد ۱۹۳۱۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۶

فرش کودک کد ۱۹۳۱۶

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۷

فرش کودک کد ۱۹۳۱۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۸

فرش کودک کد ۱۹۳۱۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۹

فرش کودک کد ۱۹۳۱۹

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۰

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۰

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۱

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد 193112

فرش کودک کد 193112

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۳

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۴

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۵

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۶

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۶

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۷

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۸

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۹

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱۹

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۰

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۰

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۱

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۲

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۲

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۳

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۴

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۵

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۶

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۶

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۷

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۸

فرش کودک کد ۱۹۳۱۲۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۶۲۹

فرش کودک کد ۱۹۳۶۲۹

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۰

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۰

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۱

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۲

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۲

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۳

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۴

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۵

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۶

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۶

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۷

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۸

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۲

فرش کودک کد ۲۲۳۱۲

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۳

فرش کودک کد ۲۲۳۱۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۴

فرش کودک کد ۲۲۳۱۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۵

فرش کودک کد ۲۲۳۱۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۶

فرش کودک کد ۲۲۳۱۶

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۷

فرش کودک کد ۲۲۳۱۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۸

فرش کودک کد ۲۲۳۱۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۹

فرش کودک کد ۲۲۳۱۹

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۰

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۰

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۱

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۲

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۲

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۳

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۴

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۶

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۶

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۷

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۸

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۹

فرش کودک کد ۲۲۳۱۱۹

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۲۲۳۱۲۰

فرش کودک کد ۲۲۳۱۲۰

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک 

یکی از مکان های خانه که انتخاب وسایل و مبلمان آن به توجه و دقت ویژه ای نیاز دارد، اتاق کودک است. خصوصا فرش اتاق کودک به دلیل تماس مستقیم پوست کودکان با فرش و همینطور حساسیت زیاد کودکان در مقابل آلرژی هایی که ممکن است از نوع الیاف به کار رفته در فرش و پرزدهی آن به وجود بیاید.

یکی از انواع فرش ماشینی که به طور خاص برای استفاده در اتاق کودک تولید و عرضه می شود، فرش کودک است که استاندارهای لازم برای حفظ سلامت و ایمنی کودکان به خوبی در آن رعایت شده است.

الیاف فرش کودک 

فرش کودک از زیرمجموعه های فرش فانتزی است که الیاف به کار رفته در آن از جنس پروپیلن است که ویژگی های لازم از قبیل عدم پرزدهی، ضدحساسیت و آلرژی بودن و همینطور لطافت و نرمی مناسب را داراست و می توانید با خیال آسوده آن را در دکوراسیون اتاق کودک به کار ببرید. یکی دیگر از خصوصیات فرش کودک ضدلک بودن و شستشوی آسان آن است که مزیت بسیار مهمی محسوب می شود.

طرح ها ی فرش کودک 

طرح های فرش کودک کاملا مطابق با سلیقه و روحیه کودکان است و از طرح های زیبا و رنگارنگ کارتونی گرفته تا نقشه هایی که جنبه ی آموزشی دارند و به پرورش خلاقیت و یادگیری کمک می کنند. تنوع موجود در طرح ها این امکان را برای خریداران فراهم می کند تا با در نظر داشتن جنسیت کودک و همینطور علایق او، فرش مناسب را انتخاب کنند. برای مثال می توانید از طرح های عروسکی یا گل برای دکوراسیون اتاق دخترانه و از طرح های ماشین برای دکوراسیون اتاق پسرانه استفاده کنید.

فرش کودک علاوه بر شکل هندسی رایج فرش های کلاسیک که مربع یا مستطیل هستند، به صورت بیضی و دایره هم تولید می شود و این امکان را دارید تا فرم هندسی فرش کودک را بر اساس سبک دکوراسیون اتاق و همینطور کوچک یا بزرگ بودن آن انتخاب کنید.