فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316 - 09138189287

فرش 700 شانه

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162558

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162558

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162536

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162536

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162534

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162534

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162559

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162559

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162549

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162549

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162555

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162555

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162530

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162530

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162542

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162542

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162535

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162535

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162552

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162552

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162562

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162562

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162538

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162538

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162554

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162554

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162546

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162546

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162531

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162531

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162561

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162561

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162557

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162557

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162551

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162551

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162548

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162548

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162543

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162543

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162532

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162532

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162540

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162540

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162539

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162539

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162537

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162537

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162544

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162544

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162545

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162545

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162560

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162560

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162556

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162556

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162553

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162553

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162541

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162541

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162550

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162550

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162547

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 162547

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش 700 شaانه 8 رنگ کد 162533

فرش 700 شaانه 8 رنگ کد 162533

شروع قیمت از 435,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19563

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19563

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19564

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19564

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19565

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19565

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19561

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19561

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202531

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202531

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202535

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202535

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 195610

فرش700 شانه 12 رنگ کد 195610

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202624

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202624

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202619

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202619

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292525

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292525

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292536

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292536

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202617

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202617

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202611

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202611

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202613

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202613

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش700 شانه 8رنگ کد 13257

فرش700 شانه 8رنگ کد 13257

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8رنگ کد 21258

فرش 700 شانه 8رنگ کد 21258

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20258

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20258

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20264

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20264

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20267

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20267

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20257

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20257

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20259

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20259

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202510

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202510

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 21251

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 21251

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 21253

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 21253

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش700 شانه 8 رنگ کد 21254

فرش700 شانه 8 رنگ کد 21254

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202612

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202612

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20269

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20269

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202610

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202610

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20263

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20263

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19569

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19569

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202514

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202514

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202516

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202516

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202517

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202517

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش ماشینی 700 شانه

فرش ماشینی 700 شانه کلاسیک با طرح و نقشه های مشابه فرش دستباف تولید می شود و به دلیل تعداد شانه های به کار رفته در بافت فرش از دوام و ماندگاری زیادی برخوردار است. فرش ماشینی 700 شانه برای استفاده در دکوراسیون مکان های پر رفت و آمد مثل آشپزخانه یا ورودی خانه و همینطور برای استفاده در دکوراسیون فضاهای بیرونی مثل بالکن یا تراس مناسب است.

نقش و رنگ فرش کلاسیک 700 شانه

تنوع نقش و رنگ فرش کلاسیک 700 شانه باعث می شود تا به راحتی بتوانید فرش متناسب با دکوراسیون منزل را از میان طرح و نقشه های کلاسیک فرش دستباف که به زیبایی در بافت فرش ماشینی 700 شانه به کار گرفته شده اند، انتخاب کنید. فرش ماشینی کلاسیک 700 شانه در ابعاد 2، 4، 6، 9 و 12 متری تولید می شود و قابلیت استفاده در فضاهای کوچک و بزرگ را دارد.  

در تولید فرش ماشینی کلاسیک 700 شانه از نخ خاب صد در صد اکریلیک استفاده می شود و الیاف فرش قبل از بافت هیت ست می شوند که همین دو ویژگی باعث نرمی الیاف فرش و عدم پرزدهی آن می شوند.

فرش 700 شانه با تراکم های مختلفی تولید می شود اما یکی از انواع پرطرفدار آن، فرش کلاسیک 700 شانه با تراکم 2550 است که به فرش 700 شانه دستباف گونه شهرت دارد و به صورت 8 رنگ و 10 رنگ در کارخانه فرش کاشان تولید می شود.

فرش ماشینی 700 شانه دستباف

زیبایی و ظرافت در فرش ماشینی 700 شانه دستباف گونه در کنار دوام و ماندگاری و مقاومت فرش در برابر عوامل آسیب زا و همینطور مناسب بودن قیمت فرش 700 شانه در مقایسه با فرش ماشینی 1000 شانه و 1200 شانه، آن را به گزینه ای مناسب و مقرون به صرفه برای استفاده در مکان های پررفت و آمد خانه و یا هتل ها و سفره خانه ها که امکان آسیب به فرش وجود دارد، تبدیل می کند.