فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش 700 شانه

نمایش : 70 - 170 آیتم
فرش700 شانه 10رنگ کد ۱۰۲۶۳۰

فرش700 شانه 10رنگ کد ۱۰۲۶۳۰

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه ۱۰ رنگ کد ۱۰۲۶۲۶

فرش ۷۰۰ شانه ۱۰ رنگ کد ۱۰۲۶۲۶

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه ۱۰ رنگ کد ۱۰۲۶۲۴

فرش ۷۰۰ شانه ۱۰ رنگ کد ۱۰۲۶۲۴

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش700 شانه 10رنگ کد ۱۰۲۶۲۷

فرش700 شانه 10رنگ کد ۱۰۲۶۲۷

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش700 شانه 10رنگ کد ۱۰۲۶۲۸

فرش700 شانه 10رنگ کد ۱۰۲۶۲۸

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش700 شانه 10رنگ کد ۱۰۲۶۲۹

فرش700 شانه 10رنگ کد ۱۰۲۶۲۹

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202525

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202525

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19563

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19563

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19564

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19564

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19565

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19565

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش700 شانه 8 رنگ کد 13255

فرش700 شانه 8 رنگ کد 13255

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19561

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19561

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 195610

فرش700 شانه 12 رنگ کد 195610

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202531

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202531

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202535

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202535

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202624

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202624

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202619

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202619

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292525

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292525

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202617

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202617

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292536

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292536

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش700 شانه 8رنگ کد 13257

فرش700 شانه 8رنگ کد 13257

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202611

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202611

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202613

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202613

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 8رنگ کد 21258

فرش 700 شانه 8رنگ کد 21258

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20258

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20258

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20264

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20264

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 21251

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 21251

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 21253

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 21253

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش700 شانه 8 رنگ کد 21254

فرش700 شانه 8 رنگ کد 21254

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20257

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20257

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20259

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20259

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202510

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202510

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20263

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20263

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202612

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202612

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20267

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20267

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20269

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20269

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202610

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202610

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش700 شانه 8رنگ کد 13259

فرش700 شانه 8رنگ کد 13259

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202537

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202537

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202533

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202533

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202532

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202532

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202534

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202534

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202529

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202529

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202530

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202530

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202527

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202527

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202522

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202522

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202528

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202528

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202523

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202523

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202512

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202512

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202514

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202514

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202516

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202516

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202517

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202517

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202526

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202526

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202536

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202536

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش700 شانه 8رنگ کد 13258

فرش700 شانه 8رنگ کد 13258

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202511

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202511

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20266

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20266

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه 8رنگ کد 222516

فرش ۷۰۰ شانه 8رنگ کد 222516

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش700 شانه 8رنگ کد 13254

فرش700 شانه 8رنگ کد 13254

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 10رنگ کد 21261

فرش 700 شانه 10رنگ کد 21261

شروع قیمت از 465,000 تومان

فرش 700شانه 8رنگ کد۱۹۲۵۳

فرش 700شانه 8رنگ کد۱۹۲۵۳

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20251

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20251

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20252

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20252

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20253

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20253

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20254

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20254

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20255

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20255

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700شانه 8 رنگ کد 21259

فرش 700شانه 8 رنگ کد 21259

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19569

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19569

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19562

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19562

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19568

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19568

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش ماشینی 700 شانه

فرش ماشینی 700 شانه کلاسیک با طرح و نقشه های مشابه فرش دستباف تولید می شود و به دلیل تعداد شانه های به کار رفته در بافت فرش از دوام و ماندگاری زیادی برخوردار است. فرش ماشینی 700 شانه برای استفاده در دکوراسیون مکان های پر رفت و آمد مثل آشپزخانه یا ورودی خانه و همینطور برای استفاده در دکوراسیون فضاهای بیرونی مثل بالکن یا تراس مناسب است.

نقش و رنگ فرش کلاسیک 700 شانه

تنوع نقش و رنگ فرش کلاسیک 700 شانه باعث می شود تا به راحتی بتوانید فرش متناسب با دکوراسیون منزل را از میان طرح و نقشه های کلاسیک فرش دستباف که به زیبایی در بافت فرش ماشینی 700 شانه به کار گرفته شده اند، انتخاب کنید. فرش ماشینی کلاسیک 700 شانه در ابعاد 2، 4، 6، 9 و 12 متری تولید می شود و قابلیت استفاده در فضاهای کوچک و بزرگ را دارد.  

در تولید فرش ماشینی کلاسیک 700 شانه از نخ خاب صد در صد اکریلیک استفاده می شود و الیاف فرش قبل از بافت هیت ست می شوند که همین دو ویژگی باعث نرمی الیاف فرش و عدم پرزدهی آن می شوند.

فرش 700 شانه با تراکم های مختلفی تولید می شود اما یکی از انواع پرطرفدار آن، فرش کلاسیک 700 شانه با تراکم 2550 است که به فرش 700 شانه دستباف گونه شهرت دارد و به صورت 8 رنگ و 10 رنگ در کارخانه فرش کاشان تولید می شود.

فرش ماشینی 700 شانه دستباف

زیبایی و ظرافت در فرش ماشینی 700 شانه دستباف گونه در کنار دوام و ماندگاری و مقاومت فرش در برابر عوامل آسیب زا و همینطور مناسب بودن قیمت فرش 700 شانه در مقایسه با فرش ماشینی 1000 شانه و 1200 شانه، آن را به گزینه ای مناسب و مقرون به صرفه برای استفاده در مکان های پررفت و آمد خانه و یا هتل ها و سفره خانه ها که امکان آسیب به فرش وجود دارد، تبدیل می کند.