فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش 700 شانه

نمایش : 70 - 244 آیتم
فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202526

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202526

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش700 شانه 8رنگ کد 13258

فرش700 شانه 8رنگ کد 13258

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش700 شانه 8رنگ کد 13254

فرش700 شانه 8رنگ کد 13254

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 10رنگ کد 21261

فرش 700 شانه 10رنگ کد 21261

شروع قیمت از 465,000 تومان

فرش 700  شانه 8 رنگ کد 20251

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20251

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20252

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20252

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20253

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20253

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700  شانه 8 رنگ کد 20254

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20254

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20255

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 20255

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700  شانه 10 رنگ کد 20266

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 20266

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700شانه 8 رنگ کد  21259

فرش 700شانه 8 رنگ کد 21259

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202536

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202536

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202533

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202533

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202532

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202532

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202534

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202534

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202529

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202529

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202530

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202530

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202527

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202527

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202522

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202522

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202528

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202528

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202523

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 202523

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 195611

فرش700 شانه 12 رنگ کد 195611

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19568

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19568

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19562

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19562

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19566

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19566

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19567

فرش700 شانه 12 رنگ کد 19567

شروع قیمت از 400,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292529

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292529

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292532

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292532

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292534

فرش 700 شانه 8 رنگ کد 292534

شروع قیمت از 355,000 تومان

فرش 700  شانه 10 رنگ کد 202618

فرش 700 شانه 10 رنگ کد 202618

شروع قیمت از 370,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426101

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426101

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426102

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426102

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426103

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426103

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426104

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426104

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426105

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426105

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426106

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426106

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426107

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426107

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426108

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426108

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426109

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426109

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426110

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426110

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426111

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426111

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426112

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426112

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426113

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426113

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426114

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426114

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426115

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426115

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426116

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426116

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426117

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426117

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426118

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426118

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426119

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426119

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426120

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426120

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426122

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426122

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426121

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426121

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426123

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426123

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426124

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426124

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426125

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426125

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426126

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426126

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426127

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426127

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426128

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426128

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426129

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426129

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426130

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426130

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426131

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426131

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426132

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426132

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426133

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426133

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426134

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426134

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426135

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426135

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426136

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426136

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426137

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426137

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426138

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426138

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426139

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426139

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426140

فرش 700 شانه 10 رنگ گل برجسته کد 426140

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ماشینی 700 شانه

فرش ماشینی 700 شانه کلاسیک با طرح و نقشه های مشابه فرش دستباف تولید می شود و به دلیل تعداد شانه های به کار رفته در بافت فرش از دوام و ماندگاری زیادی برخوردار است. فرش ماشینی 700 شانه برای استفاده در دکوراسیون مکان های پر رفت و آمد مثل آشپزخانه یا ورودی خانه و همینطور برای استفاده در دکوراسیون فضاهای بیرونی مثل بالکن یا تراس مناسب است.

نقش و رنگ فرش کلاسیک 700 شانه

تنوع نقش و رنگ فرش کلاسیک 700 شانه باعث می شود تا به راحتی بتوانید فرش متناسب با دکوراسیون منزل را از میان طرح و نقشه های کلاسیک فرش دستباف که به زیبایی در بافت فرش ماشینی 700 شانه به کار گرفته شده اند، انتخاب کنید. فرش ماشینی کلاسیک 700 شانه در ابعاد 2، 4، 6، 9 و 12 متری تولید می شود و قابلیت استفاده در فضاهای کوچک و بزرگ را دارد.  

در تولید فرش ماشینی کلاسیک 700 شانه از نخ خاب صد در صد اکریلیک استفاده می شود و الیاف فرش قبل از بافت هیت ست می شوند که همین دو ویژگی باعث نرمی الیاف فرش و عدم پرزدهی آن می شوند.

فرش 700 شانه با تراکم های مختلفی تولید می شود اما یکی از انواع پرطرفدار آن، فرش کلاسیک 700 شانه با تراکم 2550 است که به فرش 700 شانه دستباف گونه شهرت دارد و به صورت 8 رنگ و 10 رنگ در کارخانه فرش کاشان تولید می شود.

فرش ماشینی 700 شانه دستباف

زیبایی و ظرافت در فرش ماشینی 700 شانه دستباف گونه در کنار دوام و ماندگاری و مقاومت فرش در برابر عوامل آسیب زا و همینطور مناسب بودن قیمت فرش 700 شانه در مقایسه با فرش ماشینی 1000 شانه و 1200 شانه، آن را به گزینه ای مناسب و مقرون به صرفه برای استفاده در مکان های پررفت و آمد خانه و یا هتل ها و سفره خانه ها که امکان آسیب به فرش وجود دارد، تبدیل می کند.