فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش شگی

نمایش : 70 - 109 آیتم
فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۵

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۵

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی ساده کد ۱۸۳۴۸۹

فرش شگی ساده کد ۱۸۳۴۸۹

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی ساده کد ۱۸۳۴۹۰

فرش شگی ساده کد ۱۸۳۴۹۰

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۷۲

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۷۲

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۸۳

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۸۳

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۸۴

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۸۴

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۶

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۶

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد 193533

فرش شگی سه بعدی کد 193533

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد 193534

فرش شگی سه بعدی کد 193534

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد 193535

فرش شگی سه بعدی کد 193535

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد 193536

فرش شگی سه بعدی کد 193536

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد 193537

فرش شگی سه بعدی کد 193537

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد 193538

فرش شگی سه بعدی کد 193538

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد 193539

فرش شگی سه بعدی کد 193539

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۲

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۲

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۳

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۳

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۷

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۷

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۱۱

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۱۱

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۱۳

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۱۳

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۱۴

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۱۴

شروع قیمت از 495,000 تومان

 فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۱۷

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۱۷

شروع قیمت از 495,000 تومان

 فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۱۸

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۱۸

شروع قیمت از 495,000 تومان

 فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۱۹

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۱۹

شروع قیمت از 495,000 تومان

 فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۰

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۰

شروع قیمت از 495,000 تومان

 فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۲

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۲

شروع قیمت از 495,000 تومان

 فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۳

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۳

شروع قیمت از 495,000 تومان

 فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۵

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۵

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۷

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۷

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۸

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۸

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۹

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۲۹

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳۱

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳۱

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳۴

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳۴

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳۵

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳۵

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳۶

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳۶

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳۷

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳۷

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۸۳۴۳۸

فرش شگی سه بعدی کد ۱۸۳۴۳۸

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳۹

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۳۹

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۴۰

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۴۰

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۴۲

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۴۲

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۴۴

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۴۴

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۴۸

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۴۸

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۵۰

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۵۰

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۵۱

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۵۱

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۸۳۴۵۲

فرش شگی سه بعدی کد ۱۸۳۴۵۲

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۵۳

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۵۳

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۵۷

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۵۷

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۵۸

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۵۸

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۵۹

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۵۹

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۶۱

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۶۱

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۶۲

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۶۲

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۶۳

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۶۳

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۶۴

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۶۴

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۶۷

فرش شگی سه بعدی کد۱۸۳۴۶۷

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۷

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۷

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۸

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۸

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۹

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۹

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۰

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۰

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۱

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۱

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۲

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۲

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۳

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۳

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۴

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۴

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۵

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۵

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۶

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۶

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۷

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۷

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۸

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۸

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۹

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۱۹

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۲۰

فرش شگی سه بعدی کد ۱۹۳۵۲۰

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش شگی

فرش شگی که به فرش پرزبلند معروف است یکی از انواع فرش ماشینی و زیرمجموعه فرش مدرن است و همانطور که از نام آن مشخص است، پرزهای بلندی دارد. در تولید فرش شگی از نخ های بریده شده که اصطلاحا به آن پایل گفته می شود، استفاده می شود. نخ های قطعه فطعه و همینطور پرزهای بلند در فرش شگی باعث می شوند تا هنگام راه رفتن روی آن، حس آرامش و نرمی و لطافت به شما منتقل شود. علاوه بر این، پرزهای بلند فرش شگی، جلوه ای بسیار گران قیمت و شیک به آن می دهند که تاثیر زیادی در لوکس شدن دکوراسیون خانه دارد.

فرش شگی در دکوراسیون 

 فرش شگی برای استفاده در دکوراسیون منزل و همینطور دکوراسیون اداری مناسب است و به خوبی با سبک های کلاسیک و مدرن سازگار می شود و از انواع آن می توان به شگی سه بعدی که در آن از طرح های هندسی سه بعدی استفاده می شود، شگی تک رنگ که فقط یک رنگ در تولید آن به کار برده شده و شگی ساده اشاره کرد.

فرش شگی از الیاف مختلف مثل آکریلیک و پلی پروپیلن بافته می شود. فرش های شگی که در محیط کاری و خانگی کاربرد دارند به فرش های شگی پلی استر معروف هستند که طرح و نقش های متنوعی دارند. فرش شگی معمولا در ابعاد کوچک 2 متری، 4 متری و 6 متری تولید و عرضه می شود و وزن سبکی دارد.

اشکال فرش شگی 

فرش شگی به غیر از اشکال مربع و مستطیل  به شکل قلب، برگ، نیم دایره و سایر شکل های هندسی و در رنگ های متفاوت در بازار و فروشگاه های اینترنتی فرش موجود است و این تنوع باعث می شود تا فرش شگی برای انواع دکوراسیون و سلیقه های مختلف کاربرد داشته باشد. یکی دیگر از مزایای فرش شگی، قیمت مناسب آن است که آن را به انتخاب مناسبی برای زوج های جوان تبدیل می کند.