شرایط اقساطی به چه صورت میباشد؟

20 درصد ار مبلغ کل فاکتور بصورت پیش پرداخت، ما بقی بر اساس میزان خرید در اقساط 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه و 15 ماهه
هر 3 ماه یک فقره چک پرداخت خواهید کرد.

ارتباط در واتساپ