• 351
    0

    همه افراد در مورد برتری اشیای عتیقه اطلاع دارند و به ارزش هنری و مادی آن واقف هستند به طوری که حاضرند هزینه زیادی برای تهیه آن‌ها خرج کنند. در این میان، فرش های دستباف نیز از این قاعده مستثنی نیستند و از جمله فرش‌هایی است که با مرور زمان ارزش هنری و مادی زیادی ...