• 931
    0

    هجوم افراد به شهرهای بزرگ مثل تهران موجب شده است که اندازه خانه ها کوچک تر شود و در واقع، این طور به نظر می رسد که شهر گنجایش پذیرش این جمعیت را ندارد. سوئیت ها از ملزومات شهرهای شلوغ هستند. سوئیت به جایی گفته می شود که دیواری برای تفکیک در آن وجود ندارئ ...