• 98
    0

    به طور کلی فرش ایرانی دارای تاریخچه ای عظیم می باشد. به همین جهت است که آن را اصیل می دانند. چه از هزاران سال پیش چه تا به امروز بشر همواره در تلاش بوده که زیراندازی مناسب تحت عنوان فرش برای خود فراهم کند. این زیراندازهای سابق را به واسطه سیر صعودی که پیدا ...