• 1285
    0

    در گذشته فرش های دستباف با طرح و نقش های سنتی از جایگاه ویژه ای در میان افراد برخوردار بودند، اما رفته رفته با مطرح شدن سبک های مدرن دکوراسیون نقش و نگارهای فرش ها نیز دچار تغییر و تحولاتی شدند. به گونه ای که امروزه در کنار فرش های سنتی انواع و اقسام فرش ...