• 802
    0

    نور یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های انسان است به طوری که برای دیدن و دیده شدن به نور نیاز داریم و بدون آن زندگی غیر ممکن می شود پس با این وجود نمی توانیم نقش آن را در فضای داخل خانه نادیده بگیریم.  قدرت نور پردازی به اندازه ای بالاست که می تواند یک فضا با ...