فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش 1200 شانه

نمایش : 70 - 107 آیتم
فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112023

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112023

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش ۱۲۰۰شانه 8 رنگ کد ۱۲۲۰۰۳

فرش ۱۲۰۰شانه 8 رنگ کد ۱۲۲۰۰۳

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200شانه 8 رنگ کد 112016

فرش 1200شانه 8 رنگ کد 112016

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش ۱۲۰۰شانه 8 رنگ کد ۱۲۲۰۱۱

فرش ۱۲۰۰شانه 8 رنگ کد ۱۲۲۰۱۱

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش ۱۲۰۰ شانه ۸ رنگ کد ۱۰۲۰۱۵

فرش ۱۲۰۰ شانه ۸ رنگ کد ۱۰۲۰۱۵

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112025

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112025

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112011

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112011

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 11213

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 11213

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112019

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112019

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112020

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112020

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112021

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112021

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 11211

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 11211

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 11212

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 11212

شروع قیمت از 570,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112024

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 112024

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39211

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39211

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39212

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39212

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39213

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39213

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39214

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39214

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39215

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39215

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39216

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39216

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39217

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39217

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 102013

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 102013

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش ۱۲۰۰شانه 8 رنگ کد ۱۲۲۰۰۹

فرش ۱۲۰۰شانه 8 رنگ کد ۱۲۲۰۰۹

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش ۱۲۰۰شانه 8 رنگ کد ۱۲۲۰۱۲

فرش ۱۲۰۰شانه 8 رنگ کد ۱۲۲۰۱۲

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 102020

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 102020

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 102022

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 102022

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 102024

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 102024

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 102026

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 102026

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش ۱۲۰۰ شانه ۸ رنگ کد ۱۰۲۰۲۸

فرش ۱۲۰۰ شانه ۸ رنگ کد ۱۰۲۰۲۸

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200شانه 8 رنگ کد102029

فرش 1200شانه 8 رنگ کد102029

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 102044

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 102044

شروع قیمت از 540,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20218

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20218

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20211

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20211

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20212

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20212

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20213

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20213

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20214

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20214

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20215

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20215

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20216

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20216

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20217

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20217

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20219

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 20219

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 202110

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 202110

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 202112

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 202112

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 202116

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 202116

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 202117

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 202117

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21201

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21201

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21202

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21202

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21203

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21203

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21204

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21204

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21205

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21205

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21206

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21206

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21207

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21207

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21208

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21208

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21209

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد21209

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212010

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212010

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212011

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212011

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212012

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212012

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212013

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212013

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212014

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212014

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212015

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212015

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212016

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212016

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212017

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد212017

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 212018

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 212018

شروع قیمت از 585,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 36214

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 36214

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 36215

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 36215

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 36216

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 36216

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 36217

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 36217

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 36213

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 36213

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39218

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39218

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39219

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 39219

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 392110

فرش 1200 شانه 8 رنگ کد 392110

شروع قیمت از 580,000 تومان

فرش  ماشینی 1200 شانه

یکی از زیباترین فرش های ماشینی که به فرش دستباف گونه شهرت دارد، فرش ماشینی کلاسیک 1200 شانه است که در چند سال اخیر وارد بازار شده است و توانسته توجه بسیاری از مشکل پسندان را به خود جلب کند. فرش ماشینی 1200 شانه که ظرافت و لطافت منحصر به فرد آن مثال زدنی است با طرح و نقش های زیبا و اصیل به ویژه برای استفاده در دکوراسیون اتاق پذیرایی و فضاهای رسمی و شیک بسیار مناسب و پرکاربرد است.

شانه و تراکم بالا در فرش کلاسیک 1200 شانه باعث می شود تا نقش ها و رنگ ها با جلوه ی بهتر و واقعی تری در فرش نمایش داده شوند و به همین دلیل در بافت فرش 1200 شانه بیشتر از طرح ها و نقشه های ریز و پرجزئیاتی استفاده می شود که امکان بافت آن در فرش ماشینی با تراکم پایین تر وجود ندارد.

ابعاد فرش ماشینی کلاسیک 1200 شانه

فرش ماشینی کلاسیک 1200 شانه در ابعاد 2، 4، 6، 9 و 12 متری تولید و عرضه می شود. نخ به کار رفته در بافت فرش 1200 شانه از جنس اکریلیک است که قبل از بافت فرش، هیت ست می شود و پرزدهی ندارد. علاوه بر این، هیت ست باعث می شود تا رنگ فرش بر اثر تابش نور و یا شستشو تغییر نکند و ماندگاری و دوام فرش بیشتر شود. 

تاثیر خرید فرش 1200 شانه در طراحی دکوراسیون

خرید فرش 1200 شانه در طراحی دکوراسیون شیک و لوکس بسیار پرکاربرد است و علاوه بر تناسب با دکوراسیون کلاسیک به خوبی با دکوراسیون مدرن هم هماهنگ می شود و در ترکیب با رنگ های سرد و ملایم، جلوه ای خاص به مبلمان و وسایل دیگر منزل می دهد. یکی دیگر از مزیت های فرش ماشینی کلاسیک 1200 شانه این است که نه تنها طرح و نقشه آن هیچ وقت قدیمی نمی شود بلکه همانطور که گفتیم همیشه می توانید از این فرش در انواع دکوراسیون استفاده کنید.