فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش گبه

نمایش : 70 - 162 آیتم
فرش گبه کد ۳۸۱۷

فرش گبه کد ۳۸۱۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۲۲

فرش گبه کد ۴۳۲۹۲۲

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۲۴

فرش گبه کد ۴۳۲۹۲۴

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۲۰

فرش گبه کد ۳۸۲۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۲۱

فرش گبه کد ۳۸۲۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۸

فرش گبه کد ۳۸۱۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۹

فرش گبه کد ۳۸۱۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۲۳

فرش گبه کد ۳۸۲۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۲۳

فرش گبه کد ۴۳۲۹۲۳

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۲۲

فرش گبه کد ۳۸۲۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۶

فرش گبه کد ۳۸۱۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۴

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۴

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۲

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۳

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۴

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۵

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۶

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۷

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۸

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۹

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۰

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۲

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۲

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۳

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۴

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۵

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۷

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۸

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۹

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۹

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۲۰

فرش گبه کد ۲۲۲۹۲۰

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۱۴

فرش گبه کد ۳۳۲۹۱۴

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۱۳

فرش گبه کد ۳۳۲۹۱۳

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۱۲

فرش گبه کد ۳۳۲۹۱۲

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۱۱

فرش گبه کد ۳۳۲۹۱۱

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۱۰

فرش گبه کد ۳۳۲۹۱۰

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۹

فرش گبه کد ۳۳۲۹۹

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۷

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۷

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۱

فرش گبه کد ۳۳۲۹۱

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۲

فرش گبه کد ۳۳۲۹۲

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۳

فرش گبه کد ۳۳۲۹۳

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۴

فرش گبه کد ۳۳۲۹۴

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۵

فرش گبه کد ۳۳۲۹۵

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۶

فرش گبه کد ۳۳۲۹۶

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۷

فرش گبه کد ۳۳۲۹۷

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۳۳۲۹۸

فرش گبه کد ۳۳۲۹۸

شروع قیمت از 350,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۲

فرش گبه کد ۲۲۲۹۲

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۳

فرش گبه کد ۲۲۲۹۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۴

فرش گبه کد ۲۲۲۹۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۵

فرش گبه کد ۲۲۲۹۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۷

فرش گبه کد ۲۲۲۹۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۸

فرش گبه کد ۲۲۲۹۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۹

فرش گبه کد ۲۲۲۹۹

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۰

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۰

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۱

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۱

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۱

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۲

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۲

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۱

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۲

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۳

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۴

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۵

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۶

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۷

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۸

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۹

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۱۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۲۰

فرش گبه ممتاز کد ۲۰۲۹۲۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱

فرش گبه کد ۲۲۲۹۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۰

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۰

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۳

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۳

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۵

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۵

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه

یکی از اصیل ترین و زیباترین فرش های ایرانی، فرش گبه است که سابقه تولید آن به عشایر برمی گردد. اما امروزه فرش گبه ماشینی با طرح و رنگ های زیبا و منحصر به فرد توانسته جایگاه ویژه ای در دکوراسیون خانه های ایرانی پیدا کند. فرش گبه با وجود زیبایی خیره کننده و کاربردهای فراوانی که در دکوراسیون دارد در مقایسه با سایر فرش های ماشینی قیمت پایین تری دارد که به نوعی مزیت آن محسوب می شود.

برای بافت و تولید فرش گبه از الیاف پلی پروپیلن و فریز استفاده می شود که پیش از شروع بافت فرش، هیت ست می شوند تا  فرش گبه دوام و ماندگاری بیشتری داشته باشد و پرز ندهد. فرش گبه با تنوع طرح و رنگ بسیار زیاد و در ابعاد گوناگونی تولید می شود و می توان از آن در قسمت های مختلف دکوراسیون منزل و یا فضاهای باز استفاده کرد. فرش گبه معمولا به صورت 500 شانه و با تراکم 1000 بافته می شود و همانطور که اشاره کردیم از طرح های سنتی و اصیل در تولید فرش گبه استفاده می شود. تعداد رنگ های به کار رفته در فرش گبه معمولا 6 تا 8 رنگ است که همین موضوع سبب می شود که بتوانید به راحتی فرش گبه متناسب با دکوراسیون منزل را انتخاب و خریداری کنید.

فرش گبه انتخاب مناسبی برای فرش راهرو، فرش آشپزخانه و راه پله است و علاوه بر این، فرش گبه برای پهن کردن در تراس یا بالکن و به طور کلی فضاهای بیرونی کاربرد دارد. فرش گبه اولین انتخاب کسانی است که دوست دارند تلفیقی از دکوراسیون کلاسیک و مدرن را در خانه داشته باشند.

فرش گبه به دلیل تنوع بالا در طرح و رنگ، قیمت مناسب و ابعاد بسیار متفاوت قابلیت استفاده در فضاهای مختلف خانه را دارد.