فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316 - 09138189287

فرش کودک

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۳

فرش کودک کد ۳۸۳۱۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۴

فرش کودک کد ۳۸۳۱۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۵

فرش کودک کد ۳۸۳۱۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۶

فرش کودک کد ۳۸۳۱۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۷

فرش کودک کد ۳۸۳۱۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۹

فرش کودک کد ۳۸۳۱۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۰

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383139

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383139

فرش کودک کد 383139

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383140

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383140

فرش کودک کد 383140

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383141

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383141

فرش کودک کد 383141

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383142

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383142

فرش کودک کد 383142

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383143

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383143

فرش کودک کد 383143

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383144

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383144

فرش کودک کد 383144

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383145

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383145

فرش کودک کد 383145

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383146

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383146

فرش کودک کد 383146

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383147

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383147

فرش کودک کد 383147

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383148

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383148

فرش کودک کد 383148

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383149

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383149

فرش کودک کد 383149

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383150

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383150

فرش کودک کد 383150

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383151

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383151

فرش کودک کد 383151

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۱

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۲

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۳

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۴

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۵

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۶

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۷

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۸

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۹

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۰

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۱

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۲

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۳

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383124

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383124

فرش کودک کد 383124

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383125

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383125

فرش کودک کد 383125

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383126

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383126

فرش کودک کد 383126

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383127

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383127

فرش کودک کد 383127

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383128

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383128

فرش کودک کد 383128

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383129

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383129

فرش کودک کد 383129

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383130

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383130

فرش کودک کد 383130

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383131

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383131

فرش کودک کد 383131

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383132

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383132

فرش کودک کد 383132

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383133

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383133

فرش کودک کد 383133

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383134

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383134

فرش کودک کد 383134

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383135

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383135

فرش کودک کد 383135

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383136

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383136

فرش کودک کد 383136

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383137

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383137

فرش کودک کد 383137

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383138

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد 383138

فرش کودک کد 383138

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۲۶

فرش کودک کد ۴۳۳۱۲۶

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۹

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۹

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۰

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۰

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۱

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۲

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۲

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۳

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۴

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۵

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۶

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۶

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۷

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۸

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۵

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۵

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۲۲

فرش کودک کد ۴۳۳۱۲۲

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۵

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۶

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۶

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۷

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۷

شروع قیمت از 320,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۱

فرش کودک کد ۳۷۳۱۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۲

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۳

فرش کودک کد ۳۷۳۱۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۴

فرش کودک کد ۳۷۳۱۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک 

یکی از مکان های خانه که انتخاب وسایل و مبلمان آن به توجه و دقت ویژه ای نیاز دارد، اتاق کودک است. خصوصا فرش اتاق کودک به دلیل تماس مستقیم پوست کودکان با فرش و همینطور حساسیت زیاد کودکان در مقابل آلرژی هایی که ممکن است از نوع الیاف به کار رفته در فرش و پرزدهی آن به وجود بیاید.

یکی از انواع فرش ماشینی که به طور خاص برای استفاده در اتاق کودک تولید و عرضه می شود، فرش کودک است که استاندارهای لازم برای حفظ سلامت و ایمنی کودکان به خوبی در آن رعایت شده است.

الیاف فرش کودک 

فرش کودک از زیرمجموعه های فرش فانتزی است که الیاف به کار رفته در آن از جنس پروپیلن است که ویژگی های لازم از قبیل عدم پرزدهی، ضدحساسیت و آلرژی بودن و همینطور لطافت و نرمی مناسب را داراست و می توانید با خیال آسوده آن را در دکوراسیون اتاق کودک به کار ببرید. یکی دیگر از خصوصیات فرش کودک ضدلک بودن و شستشوی آسان آن است که مزیت بسیار مهمی محسوب می شود.

طرح ها ی فرش کودک 

طرح های فرش کودک کاملا مطابق با سلیقه و روحیه کودکان است و از طرح های زیبا و رنگارنگ کارتونی گرفته تا نقشه هایی که جنبه ی آموزشی دارند و به پرورش خلاقیت و یادگیری کمک می کنند. تنوع موجود در طرح ها این امکان را برای خریداران فراهم می کند تا با در نظر داشتن جنسیت کودک و همینطور علایق او، فرش مناسب را انتخاب کنند. برای مثال می توانید از طرح های عروسکی یا گل برای دکوراسیون اتاق دخترانه و از طرح های ماشین برای دکوراسیون اتاق پسرانه استفاده کنید.

فرش کودک علاوه بر شکل هندسی رایج فرش های کلاسیک که مربع یا مستطیل هستند، به صورت بیضی و دایره هم تولید می شود و این امکان را دارید تا فرم هندسی فرش کودک را بر اساس سبک دکوراسیون اتاق و همینطور کوچک یا بزرگ بودن آن انتخاب کنید.