فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش کودک

نمایش : 70 - 184 آیتم
فرش کودک کد ۳۸۳۱۵

فرش کودک کد ۳۸۳۱۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۱

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۱

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۲

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۳

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۴

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۵

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۶

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۷

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۸

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۹

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۰

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۲۶

فرش کودک کد ۴۳۳۱۲۶

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۹

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳۹

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۰

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۰

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۱

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۲

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۲

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۳

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۴

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۵

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۶

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۶

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۷

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۸

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲

فرش کودک کد ۳۸۳۱۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۴

فرش کودک کد ۳۸۳۱۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۶

فرش کودک کد ۳۸۳۱۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۸

فرش کودک کد ۳۸۳۱۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۹

فرش کودک کد ۳۸۳۱۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۰

فرش کودک کد ۳۸۳۱۱۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۵

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۵

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۲۲

فرش کودک کد ۴۳۳۱۲۲

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۵

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۶

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۶

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۱

فرش کودک کد ۳۷۳۱۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۲

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۳

فرش کودک کد ۳۷۳۱۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۴

فرش کودک کد ۳۷۳۱۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۵

فرش کودک کد ۳۷۳۱۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۶

فرش کودک کد ۳۷۳۱۶

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۷

فرش کودک کد ۳۷۳۱۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۸

فرش کودک کد ۳۷۳۱۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۹

فرش کودک کد ۳۷۳۱۹

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۰

فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۰

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۱

فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۲

فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۲

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۳

فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۴

فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۵

فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۶

فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۶

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۷

فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۸

فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۹

فرش کودک کد ۳۷۳۱۱۹

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۰

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۰

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۱

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

 فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۲

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۲

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۳

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۴

فرش کودک کد ۳۷۳۱۲۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۷

فرش کودک کد ۴۳۳۱۱۷

شروع قیمت از 320,000 تومان

 فرش کودک کد ۲۲۳۱۲۷

فرش کودک کد ۲۲۳۱۲۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش کودک کد ۲۲۳۱۲۸

فرش کودک کد ۲۲۳۱۲۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش کودک کد ۲۲۳۱۲۹

فرش کودک کد ۲۲۳۱۲۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش کودک کد ۲۲۳۱۳۰

فرش کودک کد ۲۲۳۱۳۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش کودک کد ۲۲۳۱۳۸

فرش کودک کد ۲۲۳۱۳۸

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱

فرش کودک کد ۱۹۳۱۱

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳

فرش کودک کد ۱۹۳۱۳

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴

فرش کودک کد ۱۹۳۱۴

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۵

فرش کودک کد ۱۹۳۱۵

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۶

فرش کودک کد ۱۹۳۱۶

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک کد ۱۹۳۱۷

فرش کودک کد ۱۹۳۱۷

شروع قیمت از 265,000 تومان

فرش کودک 

یکی از مکان های خانه که انتخاب وسایل و مبلمان آن به توجه و دقت ویژه ای نیاز دارد، اتاق کودک است. خصوصا فرش اتاق کودک به دلیل تماس مستقیم پوست کودکان با فرش و همینطور حساسیت زیاد کودکان در مقابل آلرژی هایی که ممکن است از نوع الیاف به کار رفته در فرش و پرزدهی آن به وجود بیاید.

یکی از انواع فرش ماشینی که به طور خاص برای استفاده در اتاق کودک تولید و عرضه می شود، فرش کودک است که استاندارهای لازم برای حفظ سلامت و ایمنی کودکان به خوبی در آن رعایت شده است.

الیاف فرش کودک 

فرش کودک از زیرمجموعه های فرش فانتزی است که الیاف به کار رفته در آن از جنس پروپیلن است که ویژگی های لازم از قبیل عدم پرزدهی، ضدحساسیت و آلرژی بودن و همینطور لطافت و نرمی مناسب را داراست و می توانید با خیال آسوده آن را در دکوراسیون اتاق کودک به کار ببرید. یکی دیگر از خصوصیات فرش کودک ضدلک بودن و شستشوی آسان آن است که مزیت بسیار مهمی محسوب می شود.

طرح ها ی فرش کودک 

طرح های فرش کودک کاملا مطابق با سلیقه و روحیه کودکان است و از طرح های زیبا و رنگارنگ کارتونی گرفته تا نقشه هایی که جنبه ی آموزشی دارند و به پرورش خلاقیت و یادگیری کمک می کنند. تنوع موجود در طرح ها این امکان را برای خریداران فراهم می کند تا با در نظر داشتن جنسیت کودک و همینطور علایق او، فرش مناسب را انتخاب کنند. برای مثال می توانید از طرح های عروسکی یا گل برای دکوراسیون اتاق دخترانه و از طرح های ماشین برای دکوراسیون اتاق پسرانه استفاده کنید.

فرش کودک علاوه بر شکل هندسی رایج فرش های کلاسیک که مربع یا مستطیل هستند، به صورت بیضی و دایره هم تولید می شود و این امکان را دارید تا فرم هندسی فرش کودک را بر اساس سبک دکوراسیون اتاق و همینطور کوچک یا بزرگ بودن آن انتخاب کنید.