فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316 - 09138189287

فرش گبه

فرش گبه کد ۳۸۱۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۰

فرش گبه کد ۳۸۱۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۱

فرش گبه کد ۳۸۱۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۲

فرش گبه کد ۳۸۱۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۳

فرش گبه کد ۳۸۱۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۴

فرش گبه کد ۳۸۱۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۵

فرش گبه کد ۳۸۱۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۶

فرش گبه کد ۳۸۱۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۷

فرش گبه کد ۳۸۱۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۸

فرش گبه کد ۳۸۱۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۱۹

فرش گبه کد ۳۸۱۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۲۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۲۰

فرش گبه کد ۳۸۲۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۲۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۲۱

فرش گبه کد ۳۸۲۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۲۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۲۲

فرش گبه کد ۳۸۲۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۲۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد ۳۸۲۳

فرش گبه کد ۳۸۲۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382916

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382916

فرش گبه کد 382916

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382917

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382917

فرش گبه کد 382917

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382918

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382918

فرش گبه کد 382918

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382919

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382919

فرش گبه کد 382919

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382920

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382920

فرش گبه کد 382920

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382921

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382921

فرش گبه کد 382921

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382922

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382922

فرش گبه کد 382922

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382923

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382923

فرش گبه کد 382923

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382924

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382924

فرش گبه کد 382924

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382925

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382925

فرش گبه کد 382925

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382926

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382926

فرش گبه کد 382926

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382927

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382927

فرش گبه کد 382927

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382928

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382928

فرش گبه کد 382928

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382929

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382929

فرش گبه کد 382929

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382911

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382911

فرش گبه کد 382911

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382912

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382912

فرش گبه کد 382912

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382913

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382913

فرش گبه کد 382913

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382915

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382915

فرش گبه کد 382915

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382914

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 382914

فرش گبه کد 382914

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش گبه کد 472921

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472921

فرش گبه کد 472921

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472901

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472901

فرش گبه کد 472901

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472902

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472902

فرش گبه کد 472902

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472903

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472903

فرش گبه کد 472903

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472904

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472904

فرش گبه کد 472904

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472905

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472905

فرش گبه کد 472905

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472906

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472906

فرش گبه کد 472906

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472907

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472907

فرش گبه کد 472907

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472908

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472908

فرش گبه کد 472908

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472909

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472909

فرش گبه کد 472909

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472910

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472910

فرش گبه کد 472910

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472911

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472911

فرش گبه کد 472911

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472912

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472912

فرش گبه کد 472912

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472913

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472913

فرش گبه کد 472913

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472914

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472914

فرش گبه کد 472914

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472915

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472915

فرش گبه کد 472915

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472916

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472916

فرش گبه کد 472916

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472917

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472917

فرش گبه کد 472917

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472918

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472918

فرش گبه کد 472918

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472919

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472919

فرش گبه کد 472919

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472920

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 472920

فرش گبه کد 472920

شروع قیمت از 395,000 تومان

فرش گبه کد 432945

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432945

فرش گبه کد 432945

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432936

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432936

فرش گبه کد 432936

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۲۳

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۲۳

فرش گبه کد ۴۳۲۹۲۳

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432947

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432947

فرش گبه کد 432947

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۲۲

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۲۲

فرش گبه کد ۴۳۲۹۲۲

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432946

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432946

فرش گبه کد 432946

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432949

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432949

فرش گبه کد 432949

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432944

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432944

فرش گبه کد 432944

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۱

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۱

فرش گبه کد ۴۳۲۹۱۱

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432948

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432948

فرش گبه کد 432948

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432942

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432942

فرش گبه کد 432942

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432927

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432927

فرش گبه کد 432927

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432940

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432940

فرش گبه کد 432940

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432941

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432941

فرش گبه کد 432941

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432929

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432929

فرش گبه کد 432929

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432938

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه کد 432938

فرش گبه کد 432938

شروع قیمت از 320,000 تومان

فرش گبه

یکی از اصیل ترین و زیباترین فرش های ایرانی، فرش گبه است که سابقه تولید آن به عشایر برمی گردد. اما امروزه فرش گبه ماشینی با طرح و رنگ های زیبا و منحصر به فرد توانسته جایگاه ویژه ای در دکوراسیون خانه های ایرانی پیدا کند. فرش گبه با وجود زیبایی خیره کننده و کاربردهای فراوانی که در دکوراسیون دارد در مقایسه با سایر فرش های ماشینی قیمت پایین تری دارد که به نوعی مزیت آن محسوب می شود.

برای بافت و تولید فرش گبه از الیاف پلی پروپیلن و فریز استفاده می شود که پیش از شروع بافت فرش، هیت ست می شوند تا  فرش گبه دوام و ماندگاری بیشتری داشته باشد و پرز ندهد. فرش گبه با تنوع طرح و رنگ بسیار زیاد و در ابعاد گوناگونی تولید می شود و می توان از آن در قسمت های مختلف دکوراسیون منزل و یا فضاهای باز استفاده کرد. فرش گبه معمولا به صورت 500 شانه و با تراکم 1000 بافته می شود و همانطور که اشاره کردیم از طرح های سنتی و اصیل در تولید فرش گبه استفاده می شود. تعداد رنگ های به کار رفته در فرش گبه معمولا 6 تا 8 رنگ است که همین موضوع سبب می شود که بتوانید به راحتی فرش گبه متناسب با دکوراسیون منزل را انتخاب و خریداری کنید.

فرش گبه انتخاب مناسبی برای فرش راهرو، فرش آشپزخانه و راه پله است و علاوه بر این، فرش گبه برای پهن کردن در تراس یا بالکن و به طور کلی فضاهای بیرونی کاربرد دارد. فرش گبه اولین انتخاب کسانی است که دوست دارند تلفیقی از دکوراسیون کلاسیک و مدرن را در خانه داشته باشند.

فرش گبه به دلیل تنوع بالا در طرح و رنگ، قیمت مناسب و ابعاد بسیار متفاوت قابلیت استفاده در فضاهای مختلف خانه را دارد.