فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش ترک

نمایش : 62 - 132 آیتم
فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳۲

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳۲

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲۵

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲۵

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۲۶

فرش ترک کد ۲۰۴۰۲۶

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳۳

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳۳

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۲۴

فرش ترک کد ۲۰۴۰۲۴

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۲۵

فرش ترک کد ۲۰۴۰۲۵

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۱۵

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۱۵

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۲۵

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۲۵

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۱۲

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۱۲

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۲

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۲

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۳

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۳

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۴

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۴

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۵

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۵

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۶

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۶

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۷

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۷

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۹

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۰۹

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۱۷

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۱۷

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳۷

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳۷

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳۸

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳۸

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳۹

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳۹

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۱۸

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۱۸

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۱۹

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۱۹

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۲۰

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۲۰

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۲۱

فرش ترک سیلور کد ۳۳۵۸۲۱

شروع قیمت از 445,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۵

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۵

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲۰

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲۰

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۹

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۹

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۵

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۵

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۶

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۶

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۷

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۷

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۸

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۸

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۲

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۲

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۰

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۰

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک کد ۳۸۴۰۱۵

فرش ترک کد ۳۸۴۰۱۵

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک کد ۳۸۴۰۱۶

فرش ترک کد ۳۸۴۰۱۶

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک کد ۳۸۴۰۱۱

فرش ترک کد ۳۸۴۰۱۱

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک کد ۳۸۴۰۱۲

فرش ترک کد ۳۸۴۰۱۲

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک کد ۳۸۴۰۱

فرش ترک کد ۳۸۴۰۱

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۱

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۱

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۲

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۲

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۳

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۳

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۴

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۴

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۵

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۵

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۶

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۶

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۷

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۷

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۸

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۸

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۹

فرش ترک کد ۲۰۴۰۰۹

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۰

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۰

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۱

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۱

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۲

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۲

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۳

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۳

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۴

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۴

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۵

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۵

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۶

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۶

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۷

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۷

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۸

فرش ترک کد ۲۰۴۰۱۸

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۲۸

فرش ترک کد ۲۰۴۰۲۸

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۲۲

فرش ترک کد ۲۰۴۰۲۲

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک کد ۲۰۴۰۲۱

فرش ترک کد ۲۰۴۰۲۱

شروع قیمت از 450,000 تومان

فرش ترک ساده کد 154369

فرش ترک ساده کد 154369

شروع قیمت از 495,000 تومان

فرش ترک 

یکی از پرفروش ترین انواع فرش ماشینی که به عنوان فرش لوکس شناخته می شود، فرش ترک است. تفاوت اساسی فرش ترک با فرش ایرانی، طرح و نقشه های ساده و استفاده از رنگ های محدود در بافت و تولید آن است که باعث می شود این فرش برای انواع دکوراسیون مناسب باشد. رنگ هایی که در زمینه فرش ترک به کار برده می شوند اغلب شامل رنگ های طوسی روشن، قهوه ای و کرم هستند که یا به صورت تک رنگ با گل های برجسته و یا در ترکیب با چند رنگ گرم در قالب طرح های شیک و ساده به فروش می رسند.

ابعاد فرش ماشینی ترک

ابعاد فرش ماشینی ترک متفاوت اما به طور معمول در اندازه های 2، 4، 6، 9 و 12 متری تولید و عرضه می شوند و شما می توانید فرش موردنظرتان را در ابعاد مناسب خریداری کنید. فرش ترک در دو نوع ساده و ممتاز تولید می شود که عمده تفاوت آنها در الیافی است که در بافت آنها مورد استفاده قرار می گیرد. فرش ترک ساده با نخ خابی از جنس تاپس تولید می شود اما در تولید فرش ترک ممتاز از دو نوع نخ تاپس و بامبو به عنوان نخ خاب استفاده می شود و طبیعتا قیمت فرش ترک ساده در مقایسه با فرش ترک ممتاز کمتر است. البته به طور کلی، قیمت فرش ترک به نسبت سایر فرش های ماشینی، کمی بیشتر است که البته زیبایی و اصالت طرح و نقشه ی این فرش در کنار کیفیت مناسب و دوام و ماندگاری بالا، این تفاوت قیمت را توجیه می کنند.

فرش ترک به ویژه برای استفاده در دکوراسیون کلاسیک اتاق پذیرایی و اتاق نشیمن مناسب است اما می توانید از آن در دکوراسیون مدرن هم استفاده کنید. برای آشنایی بیشتر با انواع طرح و نقشه و قیمت فرش ترک می توانید از انواع فرش ترک موجود در فروشگاه اینترنتی فرش مرداس دیدن کنید و فرش موردنظرتان را به صورت نقد یا اقساط خریداری نمایید.