فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316

فرش طرح فانتزی

نمایش : 70 - 154 آیتم
 فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۶

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۲

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۷

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۳

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۹

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۰

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۰

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۲

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۸

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۹

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۲۰

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۲۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۱

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۴

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

 فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۵

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۱۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۳

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۴

فرش طرح فانتزی کد ۳۸۳۰۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۶۳

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۶۳

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۶۴

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۶۴

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۶۵

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۶۵

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۶۶

فرش طرح فانتزی کد ۱۹۳۰۶۶

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۱

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۱

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۲

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۲

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۳

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۳

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۴

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۴

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۵

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۵

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۶

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۶

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۷

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۷

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۸

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۸

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۹

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۹

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۵۰

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۵۰

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۵۱

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۵۱

شروع قیمت از 330 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۰

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۰

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۱

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۱

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۲

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۲

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۳

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۳

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۴

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۴

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۵

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۵

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۶

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۶

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۷

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۷

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۸

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۸

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۹

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۱۹

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۲۰

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۲۰

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۲۱

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۲۱

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۲۲

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۲۲

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۲۳

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۲۳

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۲۴

فرش فانتزی کد ۴۳۳۰۲۴

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد 433025

فرش فانتزی کد 433025

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد 433026

فرش فانتزی کد 433026

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش فانتزی کد 433027

فرش فانتزی کد 433027

شروع قیمت از 335,000 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۵

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۵

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۶

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۶

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۷

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۷

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۸

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۸

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۹

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۹

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۰

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۰

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۱

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۱

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۳۳۰۱۲

فرش طرح فانتزی کد ۲۳۳۰۱۲

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۳

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۳

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۴

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۴

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۵

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۵

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۶

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۶

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۷

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۷

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۸

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۸

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد۲۲۳۰۱۹

فرش طرح فانتزی کد۲۲۳۰۱۹

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۰

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۰

شروع قیمت از 330 تومان

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۱

فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۱

شروع قیمت از 330 تومان

فرش فانتزی

یکی از انواع فرش ماشینی مدرن ، فرش فانتزی است که پرزهای کوتاهی دارد، تراکم بالای پرزها و تاب نخ های به کار رفته در بافت فرش فانتزی باعث دوام و کیفیت بسیار خوب این فرش می شوند. فرش فانتزی شامل انواع مختلفی است که می توان به فرش شگی ، فرش پرزبلند یا همان فرش شنل ، فرش فانتزی ترک ، فرش گلیم و فرش پوست و چرم اشاره کرد که می توانید با توجه به فضایی که تصمیم دارید فرش را در آن پهن کنید و همینطور سبک دکوراسیون منزل، فرش مدرن موردنظرتان را خریداری کنید.

الیاف فرش فانتزی 

الیافی که در تولید فرش فانتزی از آنها استفاده می شود و همینطور هیت ست کردن فرش موجب مقاومت آن در برابر آسیب می شود و باعث می شود تا فرش با گذشت زمان، ظاهر خود را از دست ندهد. علاوه بر این موارد، فرش های فانتزی ضدلک و ضدحساسیت هستند و خصوصا خرید فرش ماشینی مدرن به کسانی توصیه می شود که به پرز فرش آلرژی دارند.

فرش فانتزی نه تنها با طرح و نقش های ساده و مینیمال تولید می شود بلکه این نوع فرش با طرح های ریز و پر از جزئیات به عنوان فرش اتاق خواب هم بافته می شود که زیبایی و جلوه خاصی به دکوراسیون خانه می دهد. فرش فانتزی با طرح طبیعت و یا طرح عاشقانه به ویژه برای استفاده در دکوراسیون اتاق خواب مناسب هستند و فرش فانتزی با طرح کودکانه از بهترین انتخاب ها برای دکوراسیون اتاق کودک است. فرش فانتزی در ابعاد گوناگونی تولید می شود و به غیر از استفاده به عنوان فرش اتاق خواب در دکوراسیون اتاق نشیمن هم مناسب است.

قیمت انواع فرش فانتزی 

قیمت انواع فرش فانتزی به نسبت سایر فرش های ماشینی مناسب است و این ویژگی در کنار زیبایی و کیفیت مناسب این فرش ، مزیتی است که نمی توان از آن صرف نظر کرد. هم چنین، تولید فرش فانتزی به غیر از فرم رایج مربع و مستطیل در اشکال هندسی مختلف مثل دایره و بیضی و یا به صورت دوربری شده هم تولید و عرضه می شود.