فرش مرداس
مشاوره رایگان و فروش: 09137228316 - 09138189287

فرش شنل

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۱

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۱

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۱۳

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۱۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۴

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۹

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۹

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده  کد ۳۳۳۳۱۰

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۱۰

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۰

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۰

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۲

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۲

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۳

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۳

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۲

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۲

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۱۴

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۱۴

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۱۱

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۱۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۱۲

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۱۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۱

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۱

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۲

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۲

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۳

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۳

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۵

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۵

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۶

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۶

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۷

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۷

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۸

فرش شنل ساده کد ۳۳۳۳۸

شروع قیمت از 295,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۶

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۶

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۷

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۷

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۴

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۴

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۵

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۵

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۶

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۶

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۷

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۷

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۸

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۸

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۹

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴۹

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۰

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۰

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۱

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۱

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۲

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۲

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۳

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۳

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۴

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۴

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۵

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۵

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۶

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۶

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۷

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۷

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۸

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۸

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۹

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۹

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۹

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵۹

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۰

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۰

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۲۱

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۲۱

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۲۳

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۲۳

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۲۴

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۲۴

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۱۹

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۱۹

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۱۱

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۱۱

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۴

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۵

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۰

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۳۰

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۱

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۱

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۲

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۲

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۳

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۳

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۴

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۴

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۵

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۵

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۶

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۶

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۷

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۷

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۸

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۶۸

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۱

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۱

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۲

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۲

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۳

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۳

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۴

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۴

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۵

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۵

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۶

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۶

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۷

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۷

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۸

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۷۸

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد  ۱۸۳۳۸۰

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۸۰

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد  ۱۸۳۳۸۱

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۸۱

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد  ۱۸۳۳۸۲

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۸۲

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد  ۱۸۳۳۸۳

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۸۳

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد  ۱۸۳۳۸۸

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۸۸

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد  ۱۸۳۳۹۰

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۹۰

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل ساده کد  ۱۸۳۳۸۹

فرش شنل ساده کد ۱۸۳۳۸۹

شروع قیمت از 330,000 تومان

فرش شنل

یکی از جدیدترین و مدرن ترین فرش ها در بین انواع فرش ماشینی ، فرش شنل است که در چند سال اخیر توانسته خریداران زیادی را به خود جلب کند. مهم ترین ویژگی فرش مدرن طرح‌های ساده و اغلب هندسی و تعداد کمتر رنگ هایی است که در بافت آنها به کار برده می شود. در تولید انواع فرش شنل از دو نوع نخ پلی استر به عنوان نخ خاب و نخ شنل به عنوان نخ کف استفاده می شود. به کارگیری این الیاف در تولید فرش شنل باعث می شوند تا این فرش پرزدهی نداشته باشد و مهم تر اینکه الیاف پلی استر حساسیت زا نیستند و خصوصا برای افرادی که به پرز فرش آلرژی دارند، انتخاب بسیار مناسبی هستند.

الیاف به کار رفته در فرش شنل نه تنها باعث نرمی و لطافت بسیار زیاد این فرش می شوند بلکه موجب می شوند فرشی ضدلک و ضد چروک باشد و به راحتی شسته شود و در برابر نور مستقیم آفتاب و حرارت، مقاومت زیادی داشته باشد.

فرش شنل که به فرش بلژیکی هم معروف است، پرزهای کوتاهی دارد و برای جلوگیری از سر خوردن آن روی سطح زمین از لاتکس که نوعی چسب است در پشت فرش استفاده می شود. طرح و رنگ های به کار رفته در فرش‌های شنل بسیار متنوع هستند که از میان آنها فرش شنل گل برجسته بسیار پرطرفدار است. فرش شنل به ویژه برای استفاده در دکوراسیون مدرن مناسب است.

فرش شنل بیشتر به عنوان فرش تزئینی در دکوراسیون خانه مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از بهترین فضاهایی که می توانید از مدل های مختلف و متنوع فرش شنل در آن استفاده کنید، اتاق کودک است. فرش شنل کودک علاوه بر ویژگی هایی مثل عدم پرزدهی و ضدحساسیت و آلرژی بودن به دلیل طرح های فانتزی و کودکانه و کارتونی نه تنها جلوه خاصی به دکوراسیون اتاق کودک می دهد، بلکه برای کودکان نیز جذابیت زیادی دارد.

فرش شنل با لطافت و نرمی منحصر به فردی که دارد برای دکوراسیون اتاق خواب و اتاق نشمین انتخاب بسیار خوبی است و می تواند حس آرامش را در کنار زیبایی در محیط خانه جاری کند.